Privātuma Politika

Mums rūp Jūsu privātums, tādēļ šīs privātuma politikas mērķis ir sniegt Jums – mājas lapas apmeklētājiem un Autopromo braucējiem – informāciju par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, personas datu glabāšanas ilgumu, datu subjekta tiesībām u.c. jautājumiem.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autopromo”

Reģistrācijas numurs: 52103108751

Adrese: Ģertrūdes iela 127A, Rīga, LV-1009, Latvija

E-pasts: reklama@autopromo.lv

Mājas lapa: https://autopromo.lv/

Darbības veids

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Autopromo”, kas uztur mājaslapu https://autopromo.lv/ (turpmāk – AutoPromo) informē, ka attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi, Autopromo ir uzskatāms par personas datu pārzini Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Autopromo platformas ietvaros autobraucēji dod iespēju reklāmas devējiem (reklāmas aģentūras, uzņēmumi) izvietot reklāmu uz to auto transporta līdzekļiem un par to saņem ikmēneša atalgojumu. Savukārt, reklāmas devēji izmanto unikālu iespēju – efektīvu ikdienas informācijas nesēju – auto transporta līdzekli, kas piedalās ikdienas transporta satiksmē.

Personas dati, ko mēs apstrādājam

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tajā skaitā, mājas lapas apmeklētāju un Autopromo braucēju.

Lai nodrošinātu Autopromo darbību, mums ir nepieciešams apstrādāt braucēju personas datus. Autopromo var apstrādāt šādus personas datus, proti:

Identifikācijas dati:

Piemēram, Autopromo braucēja vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums u.tml., kas ir nepieciešami, lai identificētu personu.

Transportlīdzekļa dati:

Piemēram, informācija par transportlīdzekli, tā ikdienas nobrauktais maršruts, kā arī informācija par braucēja autovadītāja apliecību u.c. dati, kas ir nepieciešami, lai izvērtētu sadarbības iespējamību.

Kontaktinformācija:

Piemēram, e-pasta adrese, tālrunis, adrese, kas ir vajadzīga saziņai.

Finanšu dati:

Piemēram, informācija par bankas kontu, kas ir nepieciešama norēķinu veikšanai.

Aplikācijas izmatošanas rezultātā iegūtie dati:

Piemēram, nobrauktais attālums, datums un ilgums, veiktie maršruti, kas ir vajadzīgi efektivitātes un biznesa procesu analīzei.

Atrašanās vietas dati:

Piemēram, aplikācijas lietošanas laikā var tikt apstrādāta informācija par Jūsu faktisko atrašanās vietu. Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas lai noteiktu atrašanās vietu, tostarp IP adresi un GPS.

Cita informācija:

Cita informācija, ko norāda Autopromo braucējs.

Minētie personas dati tiek iegūti tieši no Jums vai tiek radīti Autopromo aplikācijas izmantošanas rezultātā.

Personas datu apstrādes nolūki

Iepriekš minētie personas dati tiek apstrādāti šādiem nolūkiem:

līguma noslēgšana ar Autopromo braucēju;
lai piemeklētu Jūsu automašīnai atbilstošu reklāmu, pamatojoties uz reklāmdevēja interesēm un informāciju, ko Jūs sniedzat reģistrējoties un aizpildot papildu informācijas pieprasījumu veidlapas, kuras nepieciešamības gadījumā mēs varam Jums nosūtīt;
biznesa procesu efektivitātes analīzei un statistikas mērķiem. Piemēram, lai izstrādātu un izprastu standarta Autopromo braucēja profilu, balstoties uz kopīgajām pazīmēm, kas piemīt vairumam Autopromo braucēju;
lai uzlabotu mūsu pakalpojumu kvalitāti;
saziņai ar Jums nepieciešamības gadījumā, tajā skaitā, lai informētu Jūs par jebkurām izmaiņām mūsu pakalpojumu sniegšanas kārtībā, kā arī par reklāmdevējiem, kuri ir izteikuši interesi par reklāmas iespējām uz Autopromo braucēju auto transportlīdzekļiem;
norēķinu veikšanai ar Autopromo braucējiem saskaņā ar līguma nosacījumiem;
informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā u.c.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Autopromo neapstrādā personas datus ar sākotnējiem nolūkiem nesavienojamā veidā.

Autopromo apstrādā personas datus tikai tad, ja tam ir tiesiskais pamats, respektīvi:

līguma noslēgšana un izpilde, piemēram, līguma noslēgšana ar Autopromo braucējiem;
juridisku pienākumu izpilde, piemēram, normatīvā regulējuma prasības par norēķiniem;
likumīgās (leģitīmās) intereses, piemēram, sabiedrības informēšana par mūsu pakalpojumiem;
datu subjekta piekrišana, piemēram, piekrišana izmantot Jūsu atrašanās vietas datus.

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati ir drošībā un tie netiek neatbilstošā veidā nodoti tālāk citam personām.

Personas dati var tikt nodoti tālāk:

bankām norēķinu veikšanai;
valsts iestādēm normatīvajā regulējumā noteiktos gadījumos;
reklāmas devējiem. Reklāmas devēji saņem tikai anonimizētus atrašanās vietas datus, kas iegūti no GPS ierīcēm reklāmas kampaņas laikā. Anonimizēti dati nozīmē, ka datu subjekts nav identificējams. Tas ļauj mums pierādīt reklāmas devējiem, ka viņu zīmols ir redzams vietās, kur darbojas viņu kampaņas. Reklāmas devējiem netiek nodoti tādi personas dati kā Jūsu vārds, uzvārds un kontaktinformācija.

Personas datu glabāšanas termiņš

Personas dati tiek glabāti līdz:

līgumsaistību izpildei;
noteiktā apstrādes mērķa sasniegšanai;
ciktāl normatīvais regulējums nosaka pienākumu apstrādāt un/vai uzglabāt šādus datus;
ja apstrāde notiek, pamatojoties uz piekrišanu, personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, kamēr sniegtā piekrišana ir spēkā un tā nav atsaukta.
Autopromo veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati ir drošībā, kā arī personas datu apstrāde notiek tikai saskaņā ar normatīvo regulējumu un Autopromo iekšējām politikām un kārtībām.

Jūsu personas dati netiek nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

Personas datu apstrādes principi

Autopromo personas datu apstrādē ievēro šādus principus:

personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā (“likumīgums, godprātība un pārredzamība”);
tiek vākti konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveic ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā (“nolūka ierobežojumi”);
ir adekvāti, atbilstīgi un ietver tikai to, kas nepieciešams to apstrādes nolūkos (“datu minimizēšana”);
ir precīzi un, ja vajadzīgs, atjaunināti, neprecīzi personas dati, ņemot vērā nolūkus, kādos tie tiek apstrādāti, bez kavēšanās tiek dzēsti vai laboti (“precizitāte”);
tiek glabāti veidā, kas pieļauj datu subjektu identifikāciju, ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā (“glabāšanas ierobežojums”);
tiek apstrādāti tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus (“integritāte un konfidencialitāte”).

Datu subjekta tiesības

Autopromo braucējiem, mājas lapas apmeklētājiem u.c. datu subjektiem ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, piemēram:

tiesībām piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
tiesībām pieprasīt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus. Autopromo atgādina par nepieciešamību atjaunināt Jūsu datus aplikācijā, ja tie mainās;
tiesībām tikt aizmirstam;
tiesībām atsaukt piekrišanu;
tiesībām vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā u.c.
Papildus informācija pieejama Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, kas atrodama pēc tiešsaistes: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Autopromo ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, publiskojot tās aktuālo versiju savā mājaslapā.